Informácie o spracovaní osobných údajov

Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 101 O ochrane osobných údajov. Ako správca údajov poskytujeme zákazníkovi ako subjektu údajov informácie o spracovaní jeho osobných údajov.

Sídlo: CATO Slovakia, s.r.o. A. Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen
Telefon: +421 905 866 639
E-mail: info@uctovnictvocato.sk
www.uctovnictvocato.sk

Spracovanie osobných údajov, v rozsahu meno a e-mailová adresa zákazníka („ďalej len“ Osobné údaje „), sú nevyhnutné pri komunikácii a poskytovaní služby, a k takémuto spracovaniu preto nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Ak nie sú Osobné údaje oznámili, nemôže byť služba dodaná.

Ďalej sú spracovávané Osobné údaje v rozsahu IP adresa a štatistiky o používaní stránok.

Účelom spracovania Osobných údajov je najmä:

  • prijatie a vybavenie žiadosti z kontaktného formulára, komunikácia s klientom
  • základné analytika správanie návštevníkov na webových stránkach

Vyššie popísané činnosti zabezpečujeme v spolupráci s ďalšími subjektmi. Osobné údaje sú v rámci oprávneného záujmu spracovania Osobných údajov spočívajúcim v odovzdaní Osobných údajov za účelom štatistického vyhodnocovania dát odovzdávané:

  • Spoločnosť William & Perun, s.r.o., IČO: 36043303, so sídlom: Hronská 1, 96001 Zvolen

Osobné údaje budú uložené na účely prípadných sporov, alebo z dôvodov plnenia legislatívnych požiadaviek daných miestnou legislatívou, alebo legislatívou EÚ.

Zároveň týmto výslovne žiadame, aby pri komunikácii zamlčal údaje o svojom zdravotnom stave a iné údaje spadajúce do kategórie citlivých údajov. Takéto údaje nikdy nevyžadujeme a nie je naším záujmom tieto osobné údaje akokoľvek spracovávať. Ak však zákazník tieto údaje pri komunikácii cez toto upozornenie dobrovoľne oznámi a tým je zjavne zverejní, robí tak na vlastné riziko.

Ste oprávnený / a požadovať prístup k Osobným údajom, opravu alebo vymazanie Osobných údajov, ako aj obmedzenia spracovávanie. Máte právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov a právo na prenosnosť Osobných údajov. Všetky tieto práva je možné realizovať v písomnej alebo elektronickej forme prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v súvislosti so spracovaním Osobných údajov.